Tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân
09:08, 26/04/2021

Vụ xuân năm 2021, toàn tỉnh đã gieo cấy được 8.612ha lúa, đạt 101% kế hoạch, trồng được 8.750ha ngô, đạt 103% kế hoạch, các cây trồng khác thực hiện được 281ha, đạt 100% kế hoạch. Nhìn chung, đến thời điểm này các cây trồng vụ xuân đều sinh trưởng và phát triển tốt.