Điểm sáng giúp xã khó khăn xây dựng nông thôn mới

16:21, 17/05/2021

Những năm qua, việc thực hiện giúp xã khó khăn xây dựng nông thôn mới luôn được Đảng ủy và tập thể Sở Giao thông vận tải xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp chung tay giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng và về đích nông thôn mới.

Năm 2020, Sở Giao thông vận tải giúp đỡ xã Dương Phong (Bạch Thông) thực hiện các tiêu chí về văn hóa, góp phần giúp địa phương về đích nông thôn mới.

Giai đoạn 2015 - 2020, Sở Giao thông vận tải (GTVT) được phân công giúp đỡ các xã Bản Thi, Yên Thượng (Chợ Đồn) và Dương Phong (Bạch Thông) xây dựng nông thôn mới. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở đã thành lập Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên giúp đỡ các xã nói trên. Cụ thể, cử các thành viên xuống xã khảo sát, nắm tình hình, làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và các đoàn thể của xã để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới. Từ đó, bàn giải pháp cùng địa phương lựa chọn tiêu chí thực hiện theo từng năm.

Giai đoạn từ năm 2015 - 2018, Sở GTVT thực hiện giúp đỡ xã Bản Thi đạt được nhiều kết quả tốt trong xây dựng nông thôn mới. Sở đã giúp xã khảo sát, thiết kế, hỗ trợ về mặt kỹ thuật xây dựng công trình một số tuyến đường với tổng chiều dài hơn 2.000m; hỗ trợ vật liệu xây dựng lò đốt rác; hỗ trợ vật liệu xây dựng 01 nhà họp thôn; Đoàn Thanh niên Sở tổ chức đổ bê tông sân điểm trường; hỗ trợ 04 bộ loa đài..., với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Trong năm 2019, 2020, ngành tiếp tục được phân công giúp đỡ xã Yên Thượng (Chợ Đồn) và xã Dương Phong (Bạch Thông) xây dựng 01 nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa. Qua đó, giúp địa phương được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Sở Giao thông vận tải, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 5.491km đường giao thông nông thôn, hạ tầng giao thông nông thôn chưa được hoàn chỉnh, một số tuyến đường tuy đã được nhựa hóa nhưng cấp đường thấp, vẫn còn 03 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã đi được 4 mùa, 86 thôn bản vùng sâu, vùng cao chưa có đường ô tô đến thôn tương ứng với khoảng 254km. Toàn tỉnh mới có 36/96 xã đạt tiêu chí số 2 về Giao thông... Việc chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới là rất cần thiết. Do đó, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án "Xây dựng giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn" giai đoạn 2021-2025 nhằm tạo điểm tựa để bứt phá đi lên trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Dương Ngọc Thuyết cho biết: Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới, thời gian tới, ngành Giao thông tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở và cộng đồng dân cư. Vận động nâng cao nhận thức, phát huy cao sự tham gia tích cực, chủ động của Nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội. Tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để đạt mục tiêu đề ra; hướng dẫn các xã xây dựng kế hoạch chi tiết, lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành các tiêu chí; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu.

Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu để đạt chuẩn. Hoàn thiện hệ thống đường giao thông theo Đề án "Xây dựng giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn" giai đoạn 2021-2025. Tăng cường huy động các nguồn lực thực hiện chương trình, lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn của các chương trình khác. Tích cực, chủ động huy động sự tham gia đóng góp tự nguyện của cộng đồng dân cư, người dân, doanh nghiệp cho xây dựng nông thôn mới. Phối hợp tốt với các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt việc xây dựng giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025.../.

Quý Đôn