Tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch
Các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị đang gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.