Na Rì: Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động
Những năm qua, Đảng bộ huyện Na Rì đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động, bằng nhiều việc làm thiết thực. Qua đó, tạo sự chuyển biến từ nhận thức, trách nhiệm và việc làm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.