Na Rì: Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động

14:31, 31/12/2021

Những năm qua, Đảng bộ huyện Na Rì đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động, bằng nhiều việc làm thiết thực. Qua đó, tạo sự chuyển biến từ nhận thức, trách nhiệm và việc làm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Bằng nhiều việc làm cụ thể, những nm qua, trên địa bàn huyện Na Rì đã có nhiều tấm guơng tiêu biểu, xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Những năm qua, nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương khen thưởng.

Để đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo quyết liệt, với nhiều cách làm mới, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương. Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hằng năm các tập thể xây dựng kế hoạch, lựa chọn những công việc, những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương và nội dung đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để xây dựng kế hoạch làm theo Bác gắn với thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ công tác năm. Cá nhân đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện, chú trọng đăng ký làm theo Bác với những việc làm cụ thể về phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo..., tự giác khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế, các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Định kỳ tại các buổi sinh hoạt chi bộ đều dành một khoảng thời gian đưa nội dung học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) nội dung này được thực hiện nghiêm túc với những hình thức phù hợp.

Từ chủ trương đó, các chi, đảng bộ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm như: Chi bộ Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ xác định nội dung khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép trong Khu bảo tồn; Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường lựa chọn nội dung cải cách thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân, giải quyết tranh chấp đất đai. Kết quả, trong 05 năm đã cấp 62.888 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; chuyển nhượng quyền sử dụng đất 1.895 hồ sơ...; Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với các tổ chức hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên) thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của các hộ gia đình, giải quyết dứt điểm những hộ sử dụng vốn vay sai mục đích, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; Các chi bộ trường học lựa chọn nội dung xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực...

Năm 2016, huyện vận động ủng hộ từ cơ quan, đơn vị hơn 121 triệu đồng và 206 công lao động; năm 2017 vận động ủng hộ từ cơ quan, đơn vị hơn 145 triệu đồng và 574 ngày công lao động giúp 2 xã Cường Lợi và Kim Lư hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn người dân đóng góp ngày công và hiện vật quy đổi là 10,6 tỷ đồng. Năm 2018 vận động ủng hộ từ cơ quan, đơn vị được 43,2 triệu đồng và 55 ngày công lao động; Nhân dân đóng góp ngày công và hiện vật quy đổi 11,3 tỷ đồng. Năm 2019 huy động Nhân dân đóng góp bằng công lao động và hiện vật quy đổi 12,8 tỷ đồng. Năm 2020 huy động Nhân dân đóng góp bằng công lao động và hiện vật quy đổi 28,5 tỷ đồng.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, trở thành việc làm thường xuyên, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến việc làm của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Từ đó góp phần kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị; từng bước tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân./.

D.K


Ý kiến bạn đọc