Chợ Đồn: 25 năm một chặng đường phát triển
Xuất phát điểm của huyện Chợ Đồn từ khi mới tách tỉnh còn thấp, địa hình chia cắt, giao thông cách trở, dịch vụ thương mại chậm phát triển. Vượt qua mọi khó khăn với sự đồng lòng, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà, Chợ Đồn hôm nay có những bước tiến vượt bậc trên mọi lĩnh vực.