Ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh

21:19, 14/09/2021

Ngày 10/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1679/QĐ-UBND ban hành bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ảnh: Cải cách thủ tục hành chính của cấp huyện được đánh giá qua 07 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần.
Cải cách thủ tục hành chính của cấp huyện được đánh giá qua 07 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần.

Theo đó, Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành bao gồm 7 lĩnh vực với 38 tiêu chí và 90 tiêu chí thành phần, trong đó 26 tiêu chí thành phần là điều tra xã hội học.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của UBND các huyện, thành phố bao gồm 7 lĩnh vực với 38 tiêu chí và 99 tiêu chí thành phần, trong đó 34 tiêu chí thành phần là điều tra xã hội học.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của UBND các xã, phường, thị trấn bao gồm 7 lĩnh vực với 25 tiêu chí và 46 tiêu chí thành phần.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Việc ban hành bộ tiêu chí nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện CCHC hằng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; chương trình, kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. 

Kết quả xác định chỉ số CCHC là một trong những tiêu chí xét khen thưởng tập thể, cá nhân là người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước./.

Thanh Huyền

 


Ý kiến bạn đọc