Thành phố Bắc Kạn tích cực thực hiện chuyển đổi số
Chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số phục vụ tốt hơn các nhu cầu của doanh nghiệp, người dân. Với những nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, thành phố Bắc Kạn đã và đang tích cực thực hiện chuyển đổi số để xây dựng thành phố thông minh, hiện đại.