Sở Khoa học và Công nghệ:

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

10:31, 24/05/2022

Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan; thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết TTHC. Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã và đang đảm bảo triển khai thống nhất, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả trong giải quyết TTHC, đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện chủ trương của tỉnh về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng; cũng như việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết TTHC. Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành các kế hoạch để chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị triển khai thực hiện. Đồng thời quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, từng bước hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng thông tin tuân thủ theo quy hoạch phát triển CNTT và khung kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh. Sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước đảm bảo thống nhất, đồng bộ. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan triển khai sử dụng hệ thống mạng LAN dùng chung toàn ngành để dần hình thành mạng diện rộng WAN của tỉnh. Tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng CNTT, đảm bảo 100% công chức, viên chức của Sở có máy tính đáp ứng yêu cầu công việc. Hoàn thành triển khai, nâng cấp và duy trì đảm bảo an toàn thông tin; áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin mạng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào hoạt động cơ quan…

Cùng với tiên phong ứng dụng CNTT vào hoạt động của đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ tích cực tham mưu tỉnh triển khai các nhiệm vụ KH&CN về ứng dụng CNTT như: Dự án xây dựng thư viện số sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng hệ thống thông tin địa lý GIS; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý đất lâm nghiệp, nông nghiệp; ứng dụng CNTT dự báo thời tiết, thiên tai trên địa bàn tỉnh … Kết quả của những đề tài, dự án này đã được duy trì, nhân rộng đem lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, ngành KH&CN thường xuyên số hóa, cập nhật dữ liệu các đề tài, dự án được nghiệm thu, đang triển khai lên cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động thuộc lĩnh vực của ngành, áp dụng các giải pháp công nghệ như: Mã vạch, QR code… để truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tiếp thị sản phẩm trên môi trường điện tử…

Công chức ngành Khoa học và Công nghệ ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thông tin điện tử.
Ngành Khoa học và Công nghệ tạo môi trường làm việc điện tử diện rộng; nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc và tính minh bạch trong các hoạt động.

Hiện nay, ngành KH&CN tiếp tục ưu tiên đưa ứng dụng CNTT, an toàn thông tin vào triển khai thực hiện nhiệm vụ. Từng bước hoàn thiện xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành, tạo môi trường làm việc điện tử diện rộng; nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc và nâng cao tính minh bạch trong các hoạt động. Đến nay, 100% văn bản đến (trừ văn bản mật, tối mật) được cập nhật, xử lý trên hệ thống quản lý văn bản hồ sơ công việc. 100% văn bản do ngành KH&CN ban hành được ký số đảm bảo giá trị pháp lý và gửi trên môi trường mạng; sử dụng chữ ký số chuyên dùng để giao dịch với Bảo hiểm xã hội, Kho bạc Nhà nước đảm bảo đúng quy định. 100% TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 100% hồ sơ TTHC phát sinh được cập nhật, xử lý trên phần mềm một cửa điện tử. Thường xuyên cập nhật quy trình giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công quốc gia; công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống của tỉnh.

Đặc biệt, Trang Thông tin điện tử với tên miền http://khcnbackan.gov.vn đã đảm bảo cung cấp thông tin về các hoạt động chuyên ngành, TTHC thuộc lĩnh vực KH&CN; thông tin, văn bản về dịch vụ công mức độ 3,4; thủ tục đăng ký, triển khai, kết quả đề tài/dự án...; cập nhật nhanh, kịp thời các kỹ thuật mới về trồng trọt, chăn nuôi vào trang Thư viện số nông, lâm nghiệp tích hợp trên trang điện tử của ngành. Qua đó đảm bảo cung cấp thông tin về nhiều lĩnh vực, phong phú về nội dung liên quan đến sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghệ sinh học, bảo quản, chế biến, môi trường... Bên cạnh đó, ngành KH&CN quan tâm rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ TTHC đăng tải lên website dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công của tỉnh. Nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho công chức, viên chức, người lao động của ngành KH&CN, nhất là nâng cao việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử, một cửa liên thông để giải quyết TTHC một cách khoa học, hiệu quả.

Cùng với đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCQG ISO 9001:2015 đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải tiến lề lối, phương pháp làm việc khoa học cho đội ngũ cán bộ, công chức; quy trình giải quyết TTHC đảm bảo công khai, minh bạch trong thực hiện các dịch vụ hành chính công; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh. Đây tiếp tục là điều kiện quan trọng trong quá trình xây dựng, thực hiện chính quyền điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thời gian tới, ngành KH&CN tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan; ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; phát triển hạ tầng kỹ thuật; hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng thông tin tuân thủ quy hoạch phát triển CNTT và kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh. Gắn hoạt động ứng dụng CNTT với công tác cải cách hành chính. |Tiếp tục đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tạo tài khoản người dùng trên Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục rà soát, cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Tiếp tục triển khai tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến…

Tăng cường vai trò tham mưu thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có liên quan đến chuyển đổi số, các chương trình, kế hoạch về ứng dụng CNTT, công nghệ số, chuyển đổi số; xây dựng và chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu KH&CN phục vụ công tác chuyển đổi số và ứng dụng các nền tảng số, như cơ sở dữ liệu về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo... Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; tăng cường hợp tác, thu hút nguồn lực CNTT; nhất là thu hút các nguồn lực đầu tư cho xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành; hợp tác với các tập đoàn viễn thông, doanh nghiệp CNTT để triển khai hạ tầng kỹ thuật, phát triển ứng dụng CNTT; triển khai chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ…

Anh Thúy


Ý kiến bạn đọc