Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở Ba Bể

16:06, 24/05/2022

Thời gian qua, cùng với lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Ba Bể còn quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cấp ủy tại địa phương.

Họp chi bộ thôn
Buổi sinh hoạt của Chi bộ thôn Nà Cọ, xã Khang Ninh (Ba Bể).

Năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, nhưng Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Bể đã tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trong đó đề cao vai trò nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sắp xếp, kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy sau đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác nhân sự chủ chốt HĐND và UBND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, công tác nhân sự đại hội các cơ quan đoàn thể, hội đặc thù theo quy định. Tiến hành phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026; kịp thời kiện toàn, bổ sung các chức danh còn thiếu theo phân cấp quản lý.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Qua kiểm tra, giám sát, nhiều đảng viên vi phạm đã bị phát hiện và xử lý kỷ luật kịp thời, như: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 01 đảng viên bằng hình thức “khiển trách” do buông lỏng công tác lãnh đạo, để cấp dưới thực hiện sai; Đảng ủy xã Quảng Khê thi hành kỷ luật 01 đảng viên bằng hình thức “cảnh cáo” do vi phạm những điều đảng viên không được làm; Chi bộ thôn Bản Cám, xã Cao Thượng thi hành kỷ luật 01 đảng viên bằng hình thức “khiển trách” do vi phạm Luật Thủy sản… Đồng thời xử lý kịp thời những vụ việc dư luận quan tâm như: Giải quyết dứt điểm các điểm bán hàng tự phát khu vực đường lên đền An Mạ và ao Tiên; giải tỏa vi phạm, sắp xếp lại vị trí bán hàng tại chợ Pác Co (tiểu khu 8) và chợ trung tâm (tiểu khu 4).

Bên cạnh kết quả đạt được, trong năm 2021, huyện còn 08/54 chỉ tiêu chưa đạt và đạt thấp so với kế hoạch, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như: Sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ giảm nghèo, tiến độ giải ngân vốn đầu tư và công tác xây dựng nông thôn mới. Tình trạng tự ý san ủi đất, xây dựng trái phép chưa được kiểm tra, xử lý kịp thời. Việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết; công tác nắm tình hình tư tưởng, đời sống của Nhân dân có lúc chưa được kịp thời; công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân và việc triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm thường xuyên. Nguyên nhân của hạn chế là do một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Bể xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở Ba Bể với các nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền, thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 111-KH/HU ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Bể về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm... Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; kết quả thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh phòng, chống Covid-19. Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…/.

Việt Bắc


Ý kiến bạn đọc