UBND tỉnh hướng dẫn tạm thời mức hỗ trợ tổ chức nấu ăn tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập năm học 2020 - 2021

09:46, 15/07/2021

Ngày 13/7/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4277/UBND-VXNV gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện thành phố hướng dẫn tạm thời mức hỗ trợ tổ chức nấu ăn tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP.

Thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, UBND tỉnh hướng dẫn áp dụng thực hiện tạm thời cho năm học 2020 - 2021. Theo đó, hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non được tính trên số lượng trẻ em được ăn bán trú, bằng 2.400.000 đồng/tháng/45 trẻ em, số dư từ 20 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hưởng không quá 05 lần mức hỗ trợ nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm học.

Đối tượng theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP. Kinh phí thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 12 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và các địa phương tham mưu cho UBND tỉnh quy định cụ thể mức hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn cho các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện từ năm học 2021 - 2022 trở đi./.

Thanh Huyền

 


Ý kiến bạn đọc