Bạch Thông đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội
Năm 2021, mặc dù chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh trên gia súc, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 phức tạp, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng của Nhân dân, huyện Bạch Thông đã thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu đề ra.