Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến
​​​​​​​Sau 25 năm xây dựng và phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, hạ tầng, giao thông, thủy lợi, điện, thông tin liên lạc, nước sạch, trường học, trạm Y tế, các cơ sở dịch vụ... được quan tâm, chú trọng đầu tư. Nhiều dự án trọng điểm đã hoàn thành, đưa vào sử dụng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.