Thực hiện tiêu chí Văn hoá trong xây dựng nông thôn mới

09:49, 20/05/2022

Xây dựng nông thôn mới có đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân là chủ trương của Đảng, Nhà nước ta được hiện thực hoá trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Trong số 19 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, lĩnh vực văn hóa có 2 tiêu chí, gồm: Tiêu chí 6 - Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 16 - Văn hóa. Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương đã nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm đưa các xã “về đích” nông thôn mới đúng lộ trình, trong đó có các tiêu chí về văn hoá.

Xã Thanh Thịnh (Chợ Mới) vừa tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.
Xã Thanh Thịnh (Chợ Mới) vừa tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Trong xây dựng NTM tại tỉnh Bắc Kạn, tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa được đánh giá là một trong những tiêu chí khó thực hiện, nhất là đối với các xã vùng cao. Nguyên nhân chủ yếu là thiếu nguồn lực, mặt bằng và vốn đối ứng của người dân tại các thôn khó khăn, thôn có nhiều hộ nghèo.

Mặc dù vậy, thời gian qua, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở tiếp tục được các cấp, ngành và Nhân dân quan tâm đầu tư với quy mô phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực chất của người dân và cộng đồng. Riêng năm 2021, toàn tỉnh đã thi công 40 công trình cơ sở vật chất văn hóa cấp xã, thôn. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 56 nhà văn hóa xã, trong đó có 48 nhà đạt chuẩn; 23 sân thể thao xã, trong đó 22 sân đạt chuẩn; 1.124 nhà văn hóa thôn, trong đó có 534 nhà đạt chuẩn. Có 28/96 xã đạt tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng NTM.

Tiêu chí số 16 về Văn hóa được các cấp, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của Nhân dân. Nhiều khu dân cư đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; hương ước, quy ước ở khu dân cư. Ngành Văn hoá đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thông qua tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ văn hoá cơ sở và cán bộ phụ trách xây dựng nông thôn mới các cấp; phát triển phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí phong phú đa dạng, lành mạnh cho Nhân dân.

Tân Sơn là xã vùng cao của huyện Chợ Mới. Để giúp đỡ xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, năm 2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 16 - Văn hóa. Cụ thể: Xây dựng nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn; khu thể thao thôn và xã theo quy chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quy định của tỉnh; phối hợp huy động đầu tư kinh phí cho việc xây dựng và cấp trang thiết bị cho nhà văn hóa xã, thôn, khu hoạt động thể dục thể thao và khu vui chơi giải trí cho trẻ em; hỗ trợ địa phương tuyên truyền góp phần giữ vững và nâng cao tỷ lệ gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới theo quy định. Năm 2022, Sở tổ chức kiểm kê trang phục dân tộc Dao tại đây, nhằm bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, đưa thông tin về cơ sở; quảng bá giúp đỡ xã Tân Sơn tiêu thụ các sản phẩm OCOP; cung cấp thông tin các điểm tham quan tại xã cho khách du lịch, công ty du lịch lữ hành và các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh; tổ chức chiếu phim phục vụ Nhân dân các dân tộc trong xã; xây dựng tủ sách, hỗ trợ 200 cuốn sách và báo, tạp chí...

Xã Thanh Thịnh (Chợ Mới) vừa tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả này là sự nỗ lực của việc tổ chức thực hiện đồng bộ các tiêu chí, trong đó có tiêu chí Cơ sở vật chất văn hoá, Văn hoá. Hiện nay, Nhà Văn hoá xã đã được xây dựng theo quy chuẩn. Xã có sân thể thao, điểm vui chơi giải trí; 16/16 thôn có nhà văn hoá và khu thể thao, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt cộng đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới về văn hóa còn gặp những khó khăn như: Một số địa bàn, nhất là các thôn bản vùng sâu, vùng xa khó khăn về nguồn lực đầu tư nên cơ sở vật chất văn hoá còn nghèo nàn, chưa được xây mới, nâng cấp. Thiếu nơi sinh hoạt động cộng đồng, các thôn bản khó triển khai các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao, triển khai văn bản tuyên truyền của Nhà nước…, việc gắn kết cộng đồng dân cư sẽ hạn chế.

Xác định nội dung xây dựng nông thôn mới trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục của địa phương và các cơ quan liên quan, ngày 13/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 305/KH-UBND tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia của các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, bên cạnh việc duy trì, giữ vững những tiêu chí đã đạt được, các cấp, ngành, địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra trong xây dựng nông thôn mới, trong đó có các giải pháp huy động nguồn lực hoàn thiện cơ sở vật chất văn hoá, góp phần tạo môi trường sinh hoạt văn hoá lành mạnh, phát huy các giá trị văn hoá tốt đẹp trong cộng đồng dân cư./.

 

Phương Thảo


 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc