Thế mạnh sản phẩm OCOP ở Pác Nặm
Thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, huyện Pác Nặm đang tập trung hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) xây dựng sản phẩm theo chuỗi giá trị, bước đầu có một số sản phẩm được xếp hạng OCOP 3 sao cấp tỉnh.