Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022
Sáng 14/01, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác CCTP năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.