Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình làm việc tại huyện Pác Nặm
02:22, 10/02/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình làm việc tại huyện Pác Nặm