Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình thị sát một số vị trí dự kiến đầu tư dự án tại Pác Nặm
11:39, 10/02/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình thị sát một số vị trí dự kiến đầu tư dự án tại Pác Nặm