Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Ngân Sơn
08:04, 06/04/2022
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Ngân Sơn