Giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn
16:40, 06/04/2022
Giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn