Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

08:24, 17/10/2021

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào "Dân vận khéo", Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 03-KL/TU ngày 20/12/2020 về tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với nhiệm vụ đặt ra là việc xây dựng mô hình phải gắn với các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Xác định tầm quan trọng của phong trào thi đua “Dân vận khéo” đối với việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cấp ủy, chính quyền xã Thuần Mang (Ngân Sơn) đã quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” như: Xây dựng, ban hành các kế hoạch, công văn chỉ đạo và hướng dẫn các chi bộ trực thuộc, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện và cụ thể hoá vào chương trình hoạt động hằng năm. Nhờ đó, từ năm 2017 đến nay, toàn xã có 67 tập thể, 42 cá nhân đăng ký mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Qua bình xét có 09 tập thể và 12 cá nhân đạt mô hình “Dân vận khéo”.

Các mô hình đều có nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, có tính bền vững, sức lan toả trong cộng đồng, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, địa phương. Tiêu biểu như: Mô hình vận động người dân thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; mô hình vận động hội viên thực hiện tốt phong trào “Sạch nhà tốt ruộng” của Chi hội Nông dân thôn Đông Tạo; mô hình tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi trên địa bàn xã của chị Nguyễn Thị Hiền- Cán bộ thú y xã; mô hình tuyên truyền, vận động chị em thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Hội của chị Lý Thị Đào- Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Khuổi Tục…

Các bí thư chi bộ, trưởng thôn và một số hộ dân xã Sơn Thành (Na Rì) tham quan mô hình "Dân vận khéo" tại thôn Nà Lẹng, xã Sơn Thành.

Sơn Thành là một trong những xã có nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã được công nhận năm 2020 của huyện Na Rì. Có thể thấy các tập thể, cá nhân đều tập trung vào những việc cụ thể, thiết thực nhất như: Chi bộ thôn Thôm Pục, Chi bộ thôn Nà Nôm với mô hình tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; Chi bộ thôn Bản Chang với mô hình tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn; Chi bộ thôn Pác Cáp vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, trồng hàng rào xanh; Chi bộ thôn Nà Kèn vận động Nhân dân tham gia xây dựng con đường hoa nông thôn mới...

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và phong trào “Dân vận khéo”, hiện nay toàn tỉnh có hơn 2.000 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có hơn 1.350 mô hình đăng ký mới, hơn 650 mô hình duy trì. Các mô hình đăng ký cơ bản theo tinh thần của Kết luận số 03-KL/TU, đều gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội tại địa phương, những nhiệm vụ trọng tâm trong năm như xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, vận động Nhân dân chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Phan Thị Na- Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Các mô hình “Dân vận khéo” đăng ký năm 2021 đều gắn với nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, địa phương, tập trung vào 04 nhóm trọng tâm cơ bản là: Dân vận khéo trong xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, đoàn viên, hội viên; dân vận khéo trong thực hiện cải cách hành chính, xây dựng công sở, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; dân vận khéo trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, cố kết cộng đồng gắn với phát triển du lịch, dịch vụ.

Từ việc đăng ký nội dung sát thực tiễn, phù hợp điều kiện, đặc thù của từng địa phương, đơn vị, xuất phát từ chính nhu cầu, nguyện vọng thiết thực của Nhân dân, các mô hình “Dân vận khéo” đã tập hợp, phát huy được sức mạnh đồng thuận và trí tuệ tập thể của các tầng lớp nhân dân, không rập khuôn máy móc, phong trào đã được các đơn vị, địa phương cụ thể hóa trở thành nhiệm vụ chính trị, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Qua đó, khích lệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, nhân lực, vật lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng nông thôn mới cũng như thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị./.

N.V


Ý kiến bạn đọc