Phòng chống tham nhũng: Chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm minh

Bài 1: Thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Bắc Kạn

22:45, 30/11/2021

Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động và đạt được nhiều kết quả; tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác PCTN có sự chuyển biến tích cực.

Toàn tỉnh đã triển khai, quán triệt đầy đủ các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN gắn với việc thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác PCTN có sự chuyển biến tích cực, đây chính là tiền đề quan trọng giúp tỉnh thực hiện có hiệu quả các giải pháp về công tác PCTN.

Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện bước đầu phát huy được hiệu quả; hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ngày càng chặt chẽ; công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên được chú trọng; các lĩnh vực quản lý, điều hành ngân sách, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, bổ nhiệm và đào tạo cán bộ; mua sắm tài sản công được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch; công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, góp phần giảm bớt phiền hà cho Nhân dân; công tác thi đua khen thưởng được quan tâm, kịp thời biểu dương những điển hình tốt, phổ biến những kinh nghiệm hay, phê phán và lên án những hành vi tiêu cực; chấn chỉnh, xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm chuẩn mực về đạo đức và lối sống, vi phạm pháp luật.

Từ năm 2017 đến nay, các cấp ủy đã tiến hành hơn 100 cuộc kiểm tra, giám sát các nội dung có liên quan đến công tác PCTN; các cơ quan trong khối chính quyền, đoàn thể thực hiện hơn 1.500 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó, đã kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và kịp thời khắc phục, chấn chỉnh… Riêng trong hai năm 2019 và 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phát hiện, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo và trực tiếp đề nghị cơ quan chức năng chỉ đạo xử lý nghiêm 06 vụ, trong đó có 03 vụ án tham nhũng, 03 vụ việc tham nhũng vặt…

Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng ngày càng được thực hiện hiệu quả; vai trò của xã hội, của cơ quan dân cử, sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Nhân dân trong công tác PCTN được tăng cường. Các cơ quan, đơn vị, địa phương về cơ bản thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện công khai, minh bạch trên các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội; trên địa bàn tỉnh không có vụ việc phức tạp và nghiêm trọng xảy ra... Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch về giải quyết thủ tục hành chính, đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường...

Tuy nhiên, công tác PCTN còn gặp nhiều hạn chế như công tác phát hiện các hành vi tham nhũng gặp nhiều khó khăn. Thực tế cho thấy, đối với những hành vi tiêu cực (tham nhũng vặt) thì người dân ngại tố cáo, tố giác và nhiều khi có tố giác cũng không đủ chứng cứ để xử lý theo pháp luật. Một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời ban hành văn bản để thực hiện PCTN, lãng phí như: Chương trình, kế hoạch thực hiện hằng năm, quy chế chi tiêu nội bộ, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, có nơi còn biểu hiện hình thức, sao chép, chưa đề ra được các biện pháp cụ thể, phù hợp với đơn vị mình; việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên tại một số đơn vị còn sai về định mức, đối tượng; còn tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng; một số ít địa phương, ngành còn xảy ra tiêu cực, tham nhũng phải xử lý hình sự…

Các vụ việc tham nhũng chủ yếu được phát hiện qua công tác điều tra, kiểm tra và đơn thư tố cáo; các cơ quan, đơn vị chưa tích cực tự kiểm tra, thanh tra trong nội bộ; công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề về PCTN ở một số nơi chưa được chú trọng. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh với cơ quan thanh tra, kiểm toán còn hạn chế, nhất là việc chuyển các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí chưa triệt để.

Việc thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí chưa đạt hiệu quả cao như: Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, văn hoá công sở và các định mức, tiêu chuẩn còn hạn chế…

Do đó, tỉnh Bắc Kạn đã và đang tiếp tục tăng cường các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn.  (Còn nữa)

N.V


Ý kiến bạn đọc