Phòng chống tham nhũng: Chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm minh

Bài 2: Triển khai đồng bộ có hiệu quả quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

22:46, 30/11/2021

Phòng, chống tham nhũng (PCTN) có vai trò vô cùng quan trọng đối với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay. Trong phần phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra nhiều chủ trương và giải pháp căn cơ quyết liệt về PCTN trong đó có nội dung: “Triển khai đồng bộ có hiệu quả quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng". Tỉnh Bắc Kạn đã và đang tích cực thực hiện nghiêm túc điều này.

Một buổi hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương của tỉnh được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trong toàn tỉnh.
Một buổi hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương của tỉnh được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Trong những năm qua, công tác PCTN đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về công tác PCTN đến toàn thể cán bộ, đảng viên như: Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành đầy đủ các văn bản triển khai, thực hiện các chỉ thị, quy định của Trung ương, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác PCTN trên địa bàn như: Công văn số 2735-CV/TU ngày 03/7/2019 về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị. Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và “Nói không với tiêu cực” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 23/12/2020 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng…

Đặc biệt, tỉnh chú trọng việc nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu trong PCTN, lãng phí; đưa công tác PCTN trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm việc xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với người đứng đầu có hành vi bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng. Theo đó, liên quan đến 03 vụ án tham nhũng xảy ra tại các huyện Bạch Thông, Ngân Sơn và Ba Bể trong những năm vừa qua đã có 03 người đứng đầu cấp ủy, cơ quan bị xử lý kỷ luật khiển trách.

Một trong những giải pháp được tỉnh đưa ra nhằm tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện tham nhũng, lãng phí đó là cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thành 135 biểu hiện suy thoái và phổ biến, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, giúp các tập thể, cá nhân dễ nhận biết để tự rà soát, đối chiếu để kịp thời nhắc nhở, phê bình và điều chỉnh, sửa chữa khi có các biểu hiện suy thoái, tham nhũng, lãng phí. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đợt sinh hoạt “Tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa”, với đối tượng là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương quản lý. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy và đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý.

Cùng với đó, tỉnh Bắc Kạn luôn chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. Chú trọng bồi dưỡng kiến thức PCTN cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCTN. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN… (Còn nữa)

N.V


Ý kiến bạn đọc