Phòng chống tham nhũng: Chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm minh

Bài 3: Công khai, minh bạch trong phòng, chống tham nhũng

22:46, 30/11/2021

Bản chất của tham nhũng là lợi dụng quyền lực công để mưu lợi cá nhân. Công khai minh bạch chính là phương thuốc đặc trị để phòng, ngừa tham nhũng vì nó đưa mọi hoạt động sử dụng quyền lực công, tiền bạc, tài sản công khai dưới sự giám sát của các cơ quan nhà nước và người dân.

Công khai, minh bạch thông tin về tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị

Thực hiện theo Điều 9, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn luôn công khai, minh bạch thông tin về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, trừ nội dung thuộc bí mật Nhà nước, bí mật kinh doanh và nội dung khác theo quy định của pháp luật. Việc công khai, minh bạch phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời theo trình tự, thủ tục do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quy định và phù hợp với quy định của pháp luật.

Tại huyện Chợ Đồn, UBND huyện đã đẩy mạnh việc công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện công khai minh bạch gắn với cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện hoạt động theo cơ chế một cửa liên thông và các xã, thị trấn công khai kịp thời các quy định, hướng dẫn, hoạt động theo từng lĩnh vực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính. Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác PCTN có sự chuyển biến tích cực.
Hoạt động của Bộ phận một cửa xã Yên Mỹ (Chợ Đồn).

Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao hằng năm và các quy định về tài chính hiện hành, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị và UBND các xã, thị trấn xây dựng, rà soát sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện các quy định về chế độ định mức tiêu chuẩn như: Quy chế chi tiêu nội bộ, định mức tiêu chuẩn trang thiết bị và phương tiện làm việc…

Đồng chí Triệu Huy Chung- Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn cho biết: "Chúng tôi thường xuyên quán triệt công tác PCTN đến toàn thể cán bộ, công chức trên địa bàn huyện tại các cuộc họp giao ban hằng tháng, trong quy chế hoạt động của UBND huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao phải công khai, minh bạch, niêm yết các loại phí, lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, không để xảy ra vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhất là trong lĩnh vực tài chính, kinh tế, kế toán...".

UBND tỉnh đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn công tác PCTN ở tỉnh để ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN đảm bảo kịp thời, đầy đủ nội dung theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động theo đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành nghiêm túc triển khai việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, trong đó thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tại Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 23/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, cấp ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Tăng cường công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin về quy hoạch, các cơ chế, chính sách trong quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, kết quả giải quyết đơn thư; thủ tục hành chính, sử dụng ngân sách, tài sản công, kinh phí chi tiêu nội bộ, các chính sách an sinh xã hội, thi đua khen thưởng…, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân được tham gia giám sát việc triển khai thực hiện. Công khai, dân chủ trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức; điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tham nhũng, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời, thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng.

Công khai, minh bạch trong kê khai tài sản

Nhằm thực hiện có hiệu quả việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ và quyền hạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định cụ thể như: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1863-CV/TU về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Ngày 31/7/2015 ban hành Công văn số 2615-CV/TU yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW. Gần đây nhất, ngày 02/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên phạm vi toàn tỉnh.

Thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên là đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo trung thực, khách quan, giúp cho tổ chức kiểm soát tài sản, thu nhập cá nhân để thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng. Kết quả, 100% cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập; có 5.353/5.375 người thuộc diện phải kê khai đã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện nghiêm, trong đó công khai theo hình thức niêm yết là 2.495 bản; công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp là 3.019 bản.

Ngoài chú trọng công tác tuyên truyền, tỉnh cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; tiến hành kiểm tra, xác minh tài sản theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức khi có đơn thư tố cáo hoặc phục vụ cho việc bầu cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm hoặc phát hiện người thuộc diện phải kê khai tài sản có hành vi tham nhũng... Qua đó, phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời, tăng cường quán triệt đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao ý thức tự giác, trung thực trong việc kê khai tài sản... (Còn nữa)

N.V


Ý kiến bạn đọc